Ceník

Zákon o specifických zdravotních službách – 373/2011, přesně stanoví postup při posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, TV a sportu, k zotavovacím pobytům a k jiné činnosti. Výstupem posudkové činnosti je lékařský posudek, jehož náležitosti popisuje Vyhláška 98/2012 o zdravotnické dokumentaci.

Tento zákon též stanoví, že posudek musí být vydán do 10 pracovních dnů od podání žádosti (lhůta neběží do obdržení posledního potřebného podkladu).

Pro výpis ze zdravotní dokumentace (na žádost pacienta) platí dle zákona pro vydání lhůta 30 kalendářních dnů od podání žádosti.

Kopie posudku se zakládá do zdravotnické dokumentace a posudek hradí ten, kdo o něj žádá (není hrazen z veřejného zdravotního pojištění).

Lékařský posudek vystavuje pouze registrující lékař dítěte – nikoliv zastupující.

Posudky o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař pro děti a dorost:
  • ke vzdělávání – tedy přihlášce na SŠ (pokud má dítě vypsány 2 školy, jsou nutné 2 posudky) 
  • k TV, organizovanému sportu
  • k jiné činnosti – letní tábory, školy v přírodě, plavání... 
  • k žádosti o povolení činnosti dítěte – focení, dětské role v divadle...

Praktický lékař pro děti a dorost nesmí vydávat tyto posudky: 
  • pro vrcholový sport a sportovní školu – vydává tělovýchovný lékař 
  • pro praktické vyučování ve škole – vydává poskytovatel pracovně lékařských služeb subjektu, kde praxe probíhá 
  • brigády, pracovní poměr – tedy v pracovně právních vztazích 
  • k držení střelné zbraně – zbrojní průkaz 


 Ceník platný od 1. 1. 2022:


posudek o zdravotním stavu 100 Kč
potvrzení přihlášky do MŠ 100 Kč
vyšetření na ŘP nebo ZP 250 Kč
výpis ze zdravotní dokumentace (na žádost pacienta) 250 Kč
aplikace nepovinného očkování (na žádost rodiče) – injekce 250 Kč
aplikace nepovinného očkování (na žádost rodiče) – ústně 130 Kč